CO2-gecompenseerde verzending

ook verkrijgbaar bij Albert Heijn

30 dagen 'niet goed geld terug'-garantie

Privacybeleid

Inleiding

In het volgende informeren wij u over de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van 

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een specifieke natuurlijke persoon, bijvoorbeeld hun naam of IP-adres.


1. Contactgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking volgens art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU is everdrop GmbH, Isarwinkel 4, 81379 München, Duitsland, e-mail: info@everdrop.nl. Wij worden juridisch vertegenwoordigd door Christian Becker, David Löwe.

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via heyData GmbH, Schützenstraße 5, 10117 Berlijn, www.heydata.eu, e-mail: datenschutz@heydata.eu.


2. Opmerking voor websitebezoekers 

Onze website slaat informatie op in de eindapparatuur van websitebezoekers (bijv. cookies) of heeft toegang tot informatie die al in de eindapparatuur is opgeslagen (bijv. IP-adressen). Welke informatie dit in detail is, kunt u zien in de volgende secties.

Deze opslag en toegang vindt plaats op basis van de volgende bepalingen:

 1. Voor zover deze opslag of toegang voor ons absoluut noodzakelijk is om de uitdrukkelijk door websitebezoekers gevraagde dienst van onze website te kunnen leveren (bijv. om een door de websitebezoeker gebruikte chatbot te implementeren of om de IT-veiligheid van onze website te waarborgen), gebeurt dit op basis van § 25 (2) nr. 2 TTDSG.

 2. Anders is deze opslag of toegang gebaseerd op de toestemming van de websitebezoeker (§ 25 (1) TTDSG).

Downstream gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de volgende paragrafen en op basis van de bepalingen van de GDPR.


3. Reikwijdte van gegevensverwerking, verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

De omvang van de gegevensverwerking, de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen worden hieronder in detail toegelicht. De volgende rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking kunnen in het algemeen in aanmerking worden genomen:

 1. Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen.

 2. Art. 6 par. 1 zin 1 lit. b GDPR is de rechtsgrondslag als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, bijvoorbeeld als een bezoeker van een website een product van ons koopt of wij een dienst voor hem uitvoeren. Deze rechtsgrondslag is ook van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

 3. Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c GDPR is van toepassing als we voldoen aan een wettelijke verplichting door persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn in de belastingwetgeving.

 4. Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR dient als rechtsgrondslag als we ons kunnen beroepen op legitieme belangen om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor cookies die nodig zijn voor de technische werking van onze website.


4. Gegevensverwerking buiten de EER

Voor zover wij gegevens overdragen aan dienstverleners of andere derden buiten de EER, wordt de beveiliging van de gegevens tijdens de overdracht gegarandeerd door adequaatheidsbesluiten van de EU-Commissie (art. 45 lid 3 GDPR), voor zover deze bestaan (bijv. voor het VK, Canada en Israël).

Als er geen adequaatheidsbesluit bestaat (bijv. voor de VS), is de rechtsgrondslag voor gegevensoverdracht gewoonlijk standaard contractuele clausules, d.w.z. tenzij we anders aangeven. Dit zijn een aantal regels die zijn aangenomen door de Europese Commissie en die deel uitmaken van het contract met de betreffende derde partij. Volgens art. 46 lid 2 letter b GDPR garanderen ze de veiligheid van de gegevensoverdracht. Veel van de aanbieders hebben contractuele garanties afgegeven die verder gaan dan de standaard contractbepalingen en die de gegevens beter beschermen dan de standaard contractbepalingen. Dit zijn bijvoorbeeld garanties met betrekking tot de versleuteling van de gegevens of met betrekking tot de verplichting van de derde partij om de betrokkene te informeren als wetshandhavingsinstanties toegang willen krijgen tot gegevens.


5. Bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die we om commerciële of belastingtechnische redenen moeten bewaren.


6. Rechten van de betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang,

 • Recht op rectificatie of wissing,

 • Recht op beperking van de verwerking,

 • Recht op bezwaar tegen verwerking,

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid,

 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.

Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van hun persoonsgegevens. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming zijn te vinden op https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.htm


7. Verplichting om gegevens te verstrekken

In het kader van een zakelijke relatie of een andere relatie moeten klanten, geïnteresseerden of derden ons alleen die persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de zakelijke relatie of voor de andere relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we over het algemeen moeten weigeren om een contract te sluiten of een dienst te verlenen of zullen we niet langer in staat zijn om een bestaand contract of een andere relatie na te komen.

Verplichte informatie wordt als zodanig aangeduid.


8. Geen geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen

In principe maken we geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met artikel 22 GDPR om een zakelijke relatie of andere relatie tot stand te brengen en uit te voeren. Mochten we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, dan zullen we u hierover apart informeren als dit wettelijk verplicht is.


9. Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt, bijv. per e-mail of telefoon, worden de gegevens die u ons verstrekt (bijv. namen en e-mailadressen) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR) bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. We verwijderen de in deze context verzamelde gegevens nadat opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.


10. Klantonderzoeken

Van tijd tot tijd houden we klantenenquêtes om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen. In elk geval verzamelen we de gevraagde gegevens. Het is ons legitieme belang om onze klanten en hun wensen beter te leren kennen, zodat de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking art. 6 lid 1 zin 1 lit f GDPR is. We verwijderen de gegevens zodra de resultaten van de enquêtes zijn geanalyseerd.


11. Nieuwsbrief

Wij behouden ons het recht voor om klanten die al gebruik hebben gemaakt van onze diensten of goederen hebben gekocht van tijd tot tijd per e-mail of andere elektronische middelen te informeren over onze aanbiedingen, indien zij hiertegen geen bezwaar hebben gemaakt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang ligt in directe reclame (overweging 47 GDPR). Klanten kunnen te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van hun e-mailadres voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke e-mail of door een e-mail te sturen naar ons hierboven vermelde e-mailadres.

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wij verwerken de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Registratie vindt plaats door het betreffende veld op onze website aan te vinken, door het betreffende veld in een papieren document aan te vinken of door een andere duidelijke handeling, waarbij geïnteresseerden verklaren toestemming te geven voor de verwerking van hun gegevens, zodat de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR is. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld door op de betreffende link in de nieuwsbrief te klikken of door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres. De verwerking van de gegevens tot wederopzegging blijft ook in het geval van wederopzegging rechtmatig.

Op basis van de toestemming van de ontvangers (art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR), meten we ook het openings- en klikpercentage van onze nieuwsbrieven om te begrijpen welke inhoud relevant is voor onze ontvangers.

We versturen nieuwsbrieven met de tools 

 • SendGrid van de provider Twilio, Inc, 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS (privacybeleid: https://www.twilio.com/legal/privacy). De provider verwerkt inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens en contactgegevens in de VS.

 • Klaviyo van de provider Klaviyo, Inc, 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, USA (privacybeleid: https://www.klaviyo.com/privacy/policy). De provider verwerkt inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens en contactgegevens in de VS.


12. Gegevensverwerking op onze website


a) Informatief gebruik van de website

Wanneer de website voor informatieve doeleinden wordt gebruikt, d.w.z. wanneer bezoekers van de site ons niet afzonderlijk informatie toesturen, verzamelen we de persoonsgegevens die de browser naar onze server stuurt om de stabiliteit en veiligheid van onze website te waarborgen. Dit is ons legitieme belang, dus de rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

Deze gegevens zijn:

 • IP-adres

 • Datum en tijd van het verzoek

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

 • Website waar het verzoek vandaan komt

 • Browser

 • Besturingssysteem en de interface

 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden. Ze worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn, uiterlijk na 14 dagen.


b) Webhosting en beschikbaarstelling van de website

Onze website wordt gehost door 

 • Shopify. De provider is Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland. De provider verwerkt de persoonsgegevens die via de website worden doorgegeven, bijv. inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens, in de EU. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

 • Amazon AWS. De provider is Amazon Web Services EMEA Sàrl, Avenue John F. Kennedy 38, 1855 Luxemburg, Luxemburg. De provider verwerkt de persoonlijke gegevens die via de website worden doorgegeven, bijv. inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens, in de EU. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr .

 • Webflow. De provider is Webflow, Inc, 398 11th St., Floor 2, San Francisco, CA 94103, VS. De provider verwerkt de persoonsgegevens die via de website worden doorgegeven, bijv. inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens, in de VS. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy .

 • Vercel. De provider is Vercel Inc, 340 S Lemon Ave Unit 4133 Walnut, CA, VS. De provider verwerkt de persoonlijke gegevens die via de website worden doorgegeven, bijv. inhoud, gebruik, meta/communicatiegegevens of contactgegevens, in de VS. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://vercel.com/legal/privacy-policy .

Het is ons legitieme belang om een website aan te bieden, dus de rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractuele clausules. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard clausules voor gegevensbescherming die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure volgens Art. 93 para. 2 GDPR (Art. 46 para. 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de provider.

Wij gebruiken het content delivery network Vercel voor onze website. De provider is Vercel Inc, 340 S Lemon Ave Unit 4133 Walnut, CA, VS. De provider verwerkt de persoonlijke gegevens die via de website worden doorgegeven, bijv. inhoud, gebruik, meta/communicatie of contactgegevens in de VS. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://vercel.com/legal/privacy-policy .

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van voldoende opslag- en leveringscapaciteit om een optimale gegevensdoorvoer te garanderen, zelfs bij grote piekbelastingen. De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is daarom art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure conform art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.


c) Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, slaan we de daar gevraagde gegevens en de inhoud van het bericht op.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang bij het beantwoorden van aan ons gerichte vragen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is daarom art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

We verwijderen de in deze context verzamelde gegevens nadat opslag niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.


d) Vacatures

We publiceren vacatures in ons bedrijf op onze website, op pagina's die gelinkt zijn aan de website of op websites van derden.

De gegevens die als onderdeel van de sollicitatie worden verstrekt, worden verwerkt om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Voor zover dit noodzakelijk is voor onze beslissing om een arbeidsverhouding aan te gaan, is de rechtsgrondslag art. 88 lid 1 GDPR in combinatie met art. 26 lid 1 BDSG. We hebben de gegevens die nodig zijn om de sollicitatieprocedure uit te voeren dienovereenkomstig gemarkeerd of verwijzen ernaar. Als sollicitanten deze gegevens niet verstrekken, kunnen wij de sollicitatie niet verwerken.

Verdere gegevens zijn vrijwillig en niet vereist voor een aanvraag. Als sollicitanten meer informatie verstrekken, is dit gebaseerd op hun toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR).

We vragen sollicitanten om in hun cv en sollicitatiebrief geen informatie te verstrekken over politieke opvattingen, religieuze overtuigingen en soortgelijke gevoelige gegevens. Deze gegevens zijn niet vereist voor een sollicitatie. Als sollicitanten dergelijke informatie toch verstrekken, kunnen we niet voorkomen dat deze wordt verwerkt als onderdeel van de verwerking van het cv of de sollicitatiebrief. De verwerking ervan is dan ook gebaseerd op de toestemming van de sollicitanten (art. 9 lid 2 letter a GDPR).

Tot slot verwerken we gegevens van sollicitanten voor verdere sollicitatieprocedures als zij ons daarvoor toestemming hebben gegeven. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR.

We geven de gegevens van sollicitanten door aan de verantwoordelijke medewerkers op de HR-afdeling, aan onze verwerkers op het gebied van werving en aan de andere medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

Als we na de sollicitatieprocedure een arbeidsverhouding met de sollicitant aangaan, verwijderen we de gegevens pas nadat de arbeidsverhouding is beëindigd. In alle andere gevallen verwijderen we de gegevens uiterlijk zes maanden nadat we een sollicitant hebben afgewezen.

Als sollicitanten ons toestemming hebben gegeven om hun gegevens te gebruiken voor verdere sollicitatieprocedures, verwijderen we hun gegevens pas één jaar na ontvangst van de sollicitatie.


e) Klantenaccount

Bezoekers van de website kunnen een klantenaccount openen op onze website. Wij verwerken de in dit kader gevraagde gegevens op basis van toestemming van de websitebezoeker. De rechtsgrondslag voor de verwerking is daarom art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR.

Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking. Als de toestemming wordt ingetrokken, verwijderen we de gegevens, tenzij we verplicht of gemachtigd zijn om ze te bewaren.


f) Aanbod van goederen

We bieden goederen aan via onze website. We verwerken de volgende gegevens als onderdeel van het bestelproces:

 • Naam, 

 • adres, 

 • accountgegevens

De gegevens worden verwerkt om het contract met de betreffende websitebezoeker na te komen (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR).

Wij geven de bovengenoemde gegevens door aan de volgende dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling

 • IDEAL-PACK GmbH, Pfaffenstrasse 47-49, 74078 Heilbronn, 

 • PostNL Privacy Office, Postbus 30250 2500 GG The Hague en

 • Seven Senders GmbH, Dircksenstraße 4, 10179 Berlijn.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR, aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.


g) Betalingsdienstverlener

Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van betalingsverwerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens in de zin van art. 4 nr. 7 GDPR. Voor zover zij gegevens en betalingsgegevens ontvangen die door ons zijn ingevoerd tijdens het bestelproces, voldoen wij aan het contract dat is afgesloten met onze klanten (Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR).

Deze betalingsdienstaanbieders zijn

Amazon Payments Europe s.c.a., Luxemburg

Klarna Bank AB (publ), Zweden ("Klarna op rekening")

Klarna Bank AB (publ), Zweden ("Klarna Sofort")

PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxemburg

Shopify Inc, Canada (voor Shop Pay)

Stripe Payments Europe, Ltd, Ierland


h) Technisch noodzakelijke cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de webbrowser op het eindapparaat van een websitebezoeker. Cookies helpen om de website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Voor zover deze cookies noodzakelijk zijn voor de werking van onze website of de functies ervan (hierna "technisch noodzakelijke cookies" genoemd), is de rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om klanten en andere websitebezoekers een functionele website te bieden.

Specifiek plaatsen we technisch noodzakelijke cookies voor het volgende doel of de volgende doelen

Cookies die het winkelwagentje opslaan, 

Cookies die inloggegevens opslaan.


i) Externe leverancier


(a) Shopify

Wij gebruiken Shopify om een online winkel te onderhouden. De provider is Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op  https://www.shopify.com/legal/privacy 


(b) Criteo

We gebruiken Criteo voor advertenties. De provider is Criteo SA, 32 rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden maximaal 13 maanden vanaf de datum van verzameling bewaard. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.criteo.com/privacy/ 


(c) Awin

We gebruiken Awin voor affiliate marketing. De aanbieder is AWIN AG, Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlijn. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.awin.com/nl/privacy 


(d) Hotjar

We gebruiken Hotjar voor analyses. De provider is Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's, STJ 3141, Malta. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/


(e) Cookiebot

Wij gebruiken Cookiebot voor toestemmingsbeheer. De provider is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. c GDPR. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

De gegevens worden verwijderd als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/


(f) Nativery

We gebruiken Nativery voor advertenties. De provider is Nativery Srl, Via Vittorio Alfieri n.11 10121 Turijn, Italië. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.nativery.com/privacy/


(g) Sovendus

We gebruiken Sovendus voor het onderhouden van een online shop en voor het verhogen van de verkoopbetrokkenheid. De provider is Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland. De provider verwerkt contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. We hebben een gerechtvaardigd belang om onze producten op een gemakkelijk toegankelijke manier aan geïnteresseerden te verkopen en deze te optimaliseren met speciale aanbiedingen.

De gegevens worden verwijderd als het doel van het verzamelen ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://online.sovendus.com/nl/online-privacyverklaring/


(h) Kayzen

We gebruiken Kayzen voor advertenties. De aanbieder is Realtime Technologies GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 2, 10178 Berlijn. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de EU.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://kayzen.io/data-privacy-policy 


(i) Facebook aangepaste doelgroepen

We gebruiken Facebook Custom Audiences voor advertenties. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

We verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.facebook.com/policy.php 


(j) Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager voor analyse en advertenties. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

We verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy


(k) Zapier

We gebruiken Zapier voor automatisering tussen applicaties. De provider is Zapier, Inc, 548 Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, VS. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang om de applicaties in ons bedrijf eenvoudig met elkaar te verbinden en zo onze manier van werken te optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractuele clausules. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

We verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op

https://zapier.com/privacy 


(l) Webflow

We gebruiken Webflow om websites te maken. De provider is Webflow, Inc, 398 11th St., Floor 2, San Francisco, CA 94103, VS. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang om een website op te zetten en te onderhouden en ons zo aan de buitenwereld te presenteren.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractuele clausules. De veiligheid van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

We verwijderen de gegevens wanneer het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy


(m) Facebook-Pixel

We gebruiken Facebook Pixel voor analyse. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.facebook.com/policy.php


(n) Klaviyo

We gebruiken Klaviyo voor e-mailmarketing en klantenrelatiebeheer. De provider is Klaviyo, Inc, 125 Summer St, Floor 6 Boston, MA 02111, VS. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.klaviyo.com/privacy/policy 


(o) Reviews.io

We gebruiken Reviews.io voor klantbeoordelingen. De provider is Liquid New Media Limited, 29 St Nicholas Place, Leicester, LE1 4LD, Verenigd Koninkrijk. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) in het Verenigd Koninkrijk.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn overgangsregelingen in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://www.reviews.io/front/user-privacy-policy


(p) Google Conversion Tag

Wij gebruiken Google Conversion Tag voor het bijhouden van conversies. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy


(q) Facebook Conversion API

Wij gebruiken Facebook Conversion API voor analyses. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.facebook.com/policy.php


(r) Taboola

We gebruiken Taboola voor het bijhouden van conversies. De provider is Taboola, Inc, 16 Madison Square West, 7th fl., New York, NY, 10010, VS. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens die rechtstreeks worden verzameld voor het weergeven van reclame worden uiterlijk dertien maanden na de laatste interactie van de sitebezoeker met de diensten verwijderd. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.taboola.com/policies/privacy-policy


(s) TikTok Pixel

We gebruiken TikTok Pixel voor analyse en advertenties. De provider is TikTok, Inc, 10100 Venice Blvd Suite 401 Culver City, CA 90232, VS. De provider verwerkt meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting bestaat om ze te bewaren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl


(t) Outbrain

We gebruiken Outbrain voor advertenties. De provider is Outbrain Inc, 222 Broadway 19th Floor, New York, NY 10038, VS. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy 


(u) Pinterest Conversion Tag
We gebruiken Pinterest Conversion Tag voor het bijhouden van conversies. De aanbieder is Pinterest Inc, 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107, VS. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy 


(v) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor analyses. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Ierland. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op

https://policies.google.com/privacy


(w) Typeform
We gebruiken Typeform voor vragenlijsten en formulieren. De aanbieder is Typeform S.L., 163 Carrer de Bac de Roda, Barcelona, Spanje. De aanbieder verwerkt inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt?typeform-source=www.google.com


(x) Microsoft-Advertising

We gebruiken Microsoft Advertising om conversies te analyseren en bij te houden. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op https://privacy.microsoft.com/


(y) Talkable

We gebruiken Talkable voor aanbevelingen. De aanbieder is Talkable, 261 Market Street #4588, San Francisco, CA 94114, VS. De aanbieder verwerkt contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) en stamgegevens (bijv. namen, adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.talkable.com/privacy


(z) Webgains
We gebruiken Webgains voor affiliate marketing. De aanbieder is Webgains GmbH, Frankenstraße 150C, 90461 Neurenberg, Duitsland. De aanbieder verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in het Verenigd Koninkrijk.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER is een adequaatheidsbesluit. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) is gegarandeerd omdat de EU-Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau biedt als onderdeel van een adequaatheidsbesluit in overeenstemming met art. 45 lid 3 GDPR.

De gegevens worden verwijderd wanneer het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://www.webgains.com/public/en/privacy-2/ 


(aa) Snap Pixel

We gebruiken Snap Pixel voor analyses. De provider is Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, Londen W1F 9AF, Verenigd Koninkrijk. De provider verwerkt gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) en meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen) in de VS.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De verwerking vindt plaats op basis van toestemming. Betrokkenen kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ons privacybeleid. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

De rechtsgrondslag voor de overdracht naar een land buiten de EER zijn standaard contractbepalingen. De beveiliging van de gegevens die worden doorgegeven aan het derde land (d.w.z. een land buiten de EER) wordt gegarandeerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn uitgegeven in overeenstemming met de herzieningsprocedure op grond van art. 93 lid 2 GDPR (art. 46 lid 2 lit. c GDPR), die we zijn overeengekomen met de aanbieder.

De gegevens worden gewist als het doel van de verzameling ervan niet langer van toepassing is en er geen verplichting is om ze te bewaren. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://snap.com/de-NL/privacy/privacy-policy


13) Gegevensverwerking op sociale mediaplatforms

We zijn vertegenwoordigd op sociale medianetwerken om onze organisatie en onze diensten te presenteren. De beheerders van deze netwerken verwerken de gegevens van hun gebruikers regelmatig voor advertentiedoeleinden. Ze creëren onder andere gebruikersprofielen op basis van hun online gedrag, die bijvoorbeeld worden gebruikt om op de pagina's van de netwerken en elders op het internet reclame te tonen die aansluit bij de interesses van de gebruikers. Hiervoor slaan de netwerkbeheerders informatie over het gebruikersgedrag op in cookies op de computer van de gebruiker. Het is ook mogelijk dat de exploitanten deze informatie combineren met andere gegevens. Gebruikers kunnen meer informatie en informatie over hoe gebruikers bezwaar kunnen maken tegen de verwerking door de site-exploitanten vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de respectieve exploitanten die hieronder worden vermeld. Het is ook mogelijk dat de beheerders of hun servers zich in niet-EU-landen bevinden, wat betekent dat ze daar gegevens verwerken. Dit kan risico's opleveren voor gebruikers, bijvoorbeeld omdat de handhaving van hun rechten wordt bemoeilijkt of overheidsinstanties toegang krijgen tot de gegevens.

Wanneer gebruikers van de netwerken contact met ons opnemen via onze profielen, verwerken we de aan ons verstrekte gegevens om de vragen te beantwoorden. Dit is ons legitieme belang, dus de rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.


a) Facebook
We onderhouden een profiel op Facebook. De beheerder is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://www.facebook.com/policy.php. U kunt bezwaar maken tegen gegevensverwerking via de instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van bezoekers van ons profiel op basis van een overeenkomst met Facebook in de zin van art. 26 GDPR. Facebook legt precies uit welke gegevens worden verwerkt op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data . Betrokkenen kunnen hun rechten zowel tegen ons als tegen Facebook uitoefenen. Volgens onze overeenkomst met Facebook zijn we echter verplicht om verzoeken door te sturen naar Facebook. Betrokkenen krijgen daarom sneller feedback als ze rechtstreeks contact opnemen met Facebook.


b) Instagram
We onderhouden een profiel op Instagram. De exploitant is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://help.instagram.com/519522125107875 .


c) Snapchat
We onderhouden een profiel op Snapchat. De exploitant is Snap Inc, 3000 31st Street, Santa Monica, Californië 90405, Verenigde Staten. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://snap.com/de-NL/privacy/privacy-policy .


d) Tiktok
https://www.tiktok.com/nl/privacy-policy .


e) Clubhouse
We onderhouden een profiel op Clubhouse. De exploitant is Alpha Exploration Co., 5335 Lawton Avenue, Oakland, CA 94618, USA. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://www.notion.so/Privacy-Policy-cd4b415950204a46819478b31f6ce14f .


f) Pinterest
We onderhouden een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy . Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de instelling voor advertenties: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy .


g) YouTube
We onderhouden een profiel op YouTube. De exploitant is Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Ireland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://policies.google.com/privacy .


h) Twitter
We onderhouden een profiel op Twitter. De exploitant is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://twitter.com/de/privacy. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de instelling voor advertenties: https://twitter.com/personalization .


i) LinkedIn
We onderhouden een profiel op LinkedIn. De exploitant is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Het privacybeleid is hier beschikbaar: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Een manier om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking is via de instelling voor advertenties: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .


14) Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid met ingang van de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is altijd hier beschikbaar.


15) Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

Januari 2024