CO2-gecompenseerde verzending

ook verkrijgbaar bij Albert Heijn

30 dagen 'niet goed geld terug'-garantie

Algemene voorwaarden (AVG)

Lees de volgende Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zorgvuldig door. Deze AV gelden voor alle bestellingen die via onze online shop www.everdrop.nl van

everdrop GmbH

Isarwinkel 4

81379 München

München, Duitsland

Bedrijfsleiders: Christian Becker, David Löwe


1. TOEPASSINGSGEBIED

De onlineshop www.everdrop.nl wordt geëxploiteerd door everdrop GmbH, Isarwinkel 4, 81379 München (hierna "everdrop" genoemd). Voor alle bestellingen via onze onlineshop gelden de volgende voorwaarden.


2. DIENSTEN, PRODUCTEN

a. De everdrop online shop biedt verzorgings-, schoonmaak- en algemene huishoudelijke producten aan, zoals reinigingstabletten, bodywash, wasmiddelen en schoonmaakproducten zonder het gebruik van plastic verpakkingen of in water oplosbare pva-folie.

b. everdrop streeft naar een zo getrouw mogelijke weergave van de in de online shop aangeboden artikelen. Kleine kleurafwijkingen en andere optische afwijkingen zijn echter mogelijk.


3. SLUITING VAN HET CONTRACT

a. De klant kan de gewenste producten uit het everdrop-assortiment selecteren door erop te klikken en deze toevoegen aan het winkelmandje met behulp van de knop "Toevoegen aan winkelmandje". 

b. De klant kan de invoer in het winkelmandje corrigeren voordat de bestelling bindend wordt, bijv. het aantal producten wijzigen, producten toevoegen of verwijderen.

c. Het winkelproces wordt voortgezet door op de knop "Afrekenen" te drukken. Hier kan de klant kiezen voor de express-afrekenmethode, inloggen op zijn klantenaccount of de vereiste contactgegevens invoeren in de daarvoor bestemde velden.

d. In elk geval kan de klant zijn bestelling opnieuw bekijken op de overzichtspagina "Bestelling bekijken" met alle details die relevant zijn voor de aankoop en eventueel wijzigingen aanbrengen. 

e. De koopovereenkomst met everdrop komt in ieder geval pas tot stand wanneer op de knop "Kopen" wordt geklikt. Voorwaarde voor het effectief afsluiten van het koopcontract is dat de klant de AV in de op dat moment geldige versie accepteert. 

f.  Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van de voltooide aankoop.

g. Het contract wordt gesloten in de Nederlandse taal.

4. ANNULERINGSRECHT VOOR CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst gesloten tussen everdrop en de koper via www.everdrop.nl is een overeenkomst op afstand. Als de koper een consument is, heeft hij recht op een wettelijk annuleringsrecht in overeenstemming met de relevante Europese regelgeving. Een consument is elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handel, bedrijf of beroep.

Consumenten hebben het volgende annuleringsrecht:

Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering 

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. 

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (everdrop GmbH, Isarwinkel 4, 81379 München, Duitsland, info@everdrop.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende als u uw mededeling over de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.


Gevolgen van annulering 

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. 

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. 

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. 


Einde van de annuleringsvoorwaarden


Voorbeeldformulier voor annulering

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug).

Naar

everdrop GmbH

Isarwinkel 4

81379 München

E-mail: info@everdrop.nl

Ik/wij (*) ontbinden hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


5. LEVERINGSVOORWAARDEN, VERZENDING

a. everdrop levert alleen via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

b. Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. De verzendkosten worden aangegeven in het besteloverzicht onder "Verzending".


6. TRANSPORTSCHADE

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bezorger en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. Je helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.


7. PRIJZEN, BETALING

a. De totale prijs van de producten, inclusief alle bijbehorende prijscomponenten, kan door de klant worden afgelezen uit de informatie in de betreffende artikelomschrijving.

b. De klant kan kiezen uit verschillende digitale betaalmethoden, zoals creditcard, PayPal en Klarna. De betaalmethode die beschikbaar is voor het product dat je hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het respectieve bestelproces.


8. CADEAUBONNEN 

De klant heeft de mogelijkheid cadeaubonnen bij everdrop te kopen. Cadeaubonnen zijn bonnen die de klant op everdrop.nl kan kopen. Deze kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van producten van everdrop, maar niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen. Als het saldo van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil met de aangeboden betalingsmogelijkheden worden verrekend.

Als er een restwaarde overblijft na de aankoop, kan deze gebruikt worden voor toekomstige bestellingen.

Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en draagt geen rente.

Cadeaubonnen zijn uitgesloten van de toepassing van eventuele kortingen, rabatten of promotiebonnen en kunnen alleen tegen de nominale waarde worden gekocht.

Cadeaubonnen die al zijn ingewisseld, kunnen niet worden geannuleerd.


9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

everdrop behoudt het eigendom van de goederen totdat volledige betaling is ontvangen.


10. GARANTIE VOOR MATERIËLE GEBREKEN 

a. everdrop is aansprakelijk voor materiële gebreken in de geleverde producten in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

b. Een extra garantie op door everdrop geleverde goederen bestaat alleen indien dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging van het betreffende product is vermeld.


11. AANSPRAKELIJKHEID

a. Aanspraken van de koper op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de koper die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die gebaseerd is op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door everdrop, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.
b. In het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is everdrop alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade typisch voor het contract als dit werd veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de koper zijn gebaseerd op letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

c. De beperkingen van de bovenstaande leden 1 en 2 zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van everdrop indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.
d. De uit lid 1 en 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien everdrop het gebrek op bedrieglijke wijze heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen. Hetzelfde geldt indien everdrop en koper overeenstemming hebben bereikt over de kwaliteit van de zaak.

e. De bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven onaangetast.


12. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING OVEREENKOMSTIG DE WET OP DE BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN 

De Europese Commissie biedt consumenten een platform voor onlinegeschillenbeslechting (overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening) op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL 

Wij willen erop wijzen dat wij niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.


13. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK

Het Nederlands recht en de relevante bepalingen van het Europees recht, in het bijzonder EU-Verordening 593/2008 (ROME I) en EU-Verordening 1215/2012 (EUGVVO), zijn van toepassing om de plaats van jurisdictie te bepalen.  


everdrop GmbH

Isarwinkel 4

81379 München

München, Duitsland

E-mail: info@everdrop.nl


Status 01/2024